S’ierru in Sardigna, dae sas lughes de su mese de nadale a sa carèsima

S’annu solare est lompende a s’interinada sua. E fintzas sas dies semper prus curtzas (chi s’incurtziada issoro la comintzeint a bellu a bellu su 22 de làmpadas) sunt saludende·nos. Gasi, cun su solstìtziu de ierru, a su nessi pro nois “nòrdicos” de s’emisferu boreale, comintzat un’istajone de cuntrastu, cun su fritu de ghennàrgiu intebiadu dae su fogu de Sant’Antoni ebbia e marcadu in su calendàriu cun Santa Maria candela (sa tzintzirriola), e cun sas lughes de sas dies chi torrant a crèschere, a passu de pia. Lughes comente sas de Santa Lughia, difatis; lughes comente sas de sa festa ebràica chi amus mentovadu duos artìculos a como in custa rubrica; lughes comente sas de su sol invictus mai bìnchidu; lughes comente sas de su fogu ispàinu (s’isteddu coudu) annuntziende sa nàschida chi sos cristianos festant su 25. Ma comintzemus dae s’8.

Sa Purìssima. Pro primu cosa b’at de nàrrere chi unu contu est a faeddare de ierru astronòmicu (e duncas de solstìtziu) e chi aterunu est a faeddare de ierru meteorològicu. Custu, mancari duret su matessi tres meses, comintzat cun una bintina de dies de antìtzipu (cando lu faghet). Duncas su primu apuntamentu ierrile, mancari in atòngiu, est su de sa Purissima (l’Immacolata in italianu). Die nòdida pro sa bochidura de su mannale e pro s’ammàniu de sa sartitza (sas dies in fatu) pro chi custa siat pronta a pustis: in antis arrustida o pro untare su pane; posca afitada. Est dae tando chi, a norma, si diant dèvere inchèndere sas lughes de nadale.

Santa Lughia. Sas lughes inoghe las agatamus in su nùmene de custa Santa. In Sardigna sos “ogros” suos (est protetora de sa vista) los agatamus in unas cantas prendas de sa bestimenta traditzionale, ma, pro su chi pertocat sa die, b’at logos in ue intregant trigu (Ilartzi), pane (Ilartzi e Quartu) e durches tìpicos (Durgali, Orosei). Da como in susu, narat su ditzu mentovadu aberende custu artìculu, creschent sas dies a passu de pia, de puddighina.

Pasca de nadale. In cabu de giosso Paschixedda (cando in àteros logos Paschighedda est su lunis a pustis de sa resurretzione de Cristos). Est una de sas bator Pascas de Sardigna e in ierru b’amus fatu fatu sa Pasca de sos Tres Res (s’Epifania). Pasca manna (o de abrile cando no est in martzu) e Pasca de frores (sa pentecoste), imbetzes, bi las amus in beranu. Sa de nadale est una festa chi nch’est in intro de sos apuntamentos de concruos de annu e chi in sa traditzione cristiana sarda agatat su prus mannu momentu de atopu de fide cun sa missa de puddu a mesunote de su 24. Dae como in susu lughe de sole…a passu de puddu.

Pasca de sos tres res. Sos tres de s’Oriente, Baltasarre, Gasparru e Mertzioro una lughe l’ant sighida pro s’intregu de sos donos issoro. In sa Carta de Logu si faeddaiat de Pasca nuntza e galu oe in carchi bidda (Tiesi e àteras) podimus assìstere a sos càntigos de sos tres res giutos peri sas domos.

Sant’Antoni de su fogu. S’abate, non su de Pàdua. Diat bastare a lèghere sa poesia de Predu Mura “Prena sa notte ‘e crarore” pro cumprèndere sa majia de custa die: «[…] focos nuràchicos / de chinnìperu e chercos / d’éliches e de sarmentos / s’iscuru ispantan de rùiu. / Massàios e pastores / bardaneris / in cust’ora caente / de sardu jannàriu d’istiu / gosos de framas ti pesan». Est forsis inoghe chi agatamus sa manifestatzione sa prus arcàica (agetivu oramai abusadu) de su connotu sardu. Su 16 de ghennàrgiu, sa vigìlia de sa die de festa, sas lughes de sos fogarones in cue nche sunt: a mesu tretu intre su contadu cristianu de su santu chi furat sas framas a s’inferru, pro caentare s’ierru, e sos rituales de bonas uras pro chi sa terra nos intreghet sustentu. In cussa die b’at carchi “prima ‘essida” de unas cantas caratzas.

Carrasegare. Custu est che a sa Pasca Manna. Non tenet die fissa in su calendàriu. Ocannu su martis de carrasegare ruet su 13 de freàrgiu, duncas giòbia lardajolu s’8. Sas caratzas de su connotu nostru essint cun totu sa galania issoro. Su Batileddu in Lùvula, Mammuthones e Issohadores in Mamujada, sos Thurpos in Oroteddi, Boes e Merdules in Otzana, Màscara a gatu e Maimone in Sarule etc. Sa galania de custas caratzas est in custos logos e in custos tempos de s’annu, no in sas prajas e in sas pratzas istiales peri sos logos de su turismu massissu.

Carèsima. Coladu su martis de carrasegare acò su Mèrcuris de Lissia (chi in Ovodda, cun tràgiu anàrchicu, est galu carrasegare cun Don Conte). Comintzat su tempus chi serrat s’ierru e nos nche giughet a sa Pasca Manna (chi ocannu no est de abrile petzi ca ruet su 31 de martzu). Pregadoria, geunu, penitèntzia, passione. Fintzas a sa resurretzione e a s’Incontru de Nostru Sennore cun Nostra Sennora. Ma inoghe nche semus giai in Beranu.

Màuru Piredda

Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023.
LR 22/2018, art. 22
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2022-2023.
LR 22/2018, art. 22

Diventa anche tu sostenitore di SardiniaPost.it

Care lettrici e cari lettori,
Sardinia Post è sempre stato un giornale gratuito. E lo sarà anche in futuro. Non smetteremo di raccontare quello che gli altri non dicono e non scrivono. E lo faremo sempre sette giorni su sette, nella maniera più accurata possibile. Oggi più che mai il vostro supporto è prezioso per garantire un giornalismo di qualità, di inchiesta e di denuncia. Un giornalismo libero da censure.

Per ricevere gli aggiornamenti di Sardiniapost nella tua casella di posta inserisci la tua e-mail nel box qui sotto:

Related Posts
Total
0
Share