In sa circa Ipsos de acabbu de annu sa cunfiantza de sa genti in su 2024

Cali est sa cunfiantza de sa genti in s’annu benidori? In cantus pensant chi at a essi un’annu mellus de su 2023? Cumentzaus a nai chi po is chi creint in sa sorti is cosas no funt postas beni meda, ca su 2024 at a essi un’annu bisestu e su connotu narat chi s’annu bisestu est malassortau. A parti su essi un’annu bisestu podeus nai puru chi su 2024 at a essi s’annu “prus eletorali de sèmpiri”, ca in su mundu is eletzionis ant a essi prus de 50, e ant a pertocai prus de 2 milliardus de eligidoris spaniaus in 76 Paisus. Bieus duncas is atòbius eletoralis prus de importu. In Europa in su mesi de làmpadas prus de 400 millionis de citadinus ant a eligi su Parlamentu nou.

Me is ùrtimus tempus is echilìbrius aìnturu de su Parlamentu europeu funt mudendi e is arresurtaus de is eletzionis ant a podi essi spantosus. In Itàlia ddoi funt cincu Cunsillus regionalis de annoai e s’at a votai puru in 3700 comunus. In Sardìnnia puru eus a votai po annoai Guvernadori e Cunsillu regionali e in Casteddu po su sìndigu e su Cunsillu comunali. In su mesi de donniasantu me is Stadus Unius ddoi ant a essi is presidentzialis e tocat a benni e biri ita at a incapitai cun Trump chi parit indiritura favorèssiu mancai, o forsis gràtzias, su ai tentu degòllius giuditziàrius. In su Rènniu Uniu s’at a votai in beranu, in Àustria in atòngiu, in Portogallo in martzu, in Bèlgio in làmpadas. Po su Democarcy index de s’Economist, a dolu mannu, in 28 Paisus innui ddoi ant a essi eletzionis, ammancant is cunditzionis po cunsiderai su votu diaderus lìberu e democràticu. Pensaus po esèmpiu a sa Rùssia e a s’Iran, ma puru a su Pakistan e a su Bangladesh.

Torrendi a sa pregunta chi eus fatu a cumentzu de s’artìculu, at circau de ddi donai una arrespusta una circa de Ipsos, partida pighendi in consìderu is sentidus de sa genti in contu de s’annu chi est acabbendi. Su 2023 at biu una calada de is crisis sanitàrias in totu su mundu ma una crèscia de is pensamentus geopolìticus: s’invasioni de sa Rùssia in Ucraina est sighida comenti chi mai e in su mesi de ladàmini s’est torra allutau in manera grai su disafiu intra de israelianus e palestinesis.

Custus acuntèssius intzimant in sa genti sentidus de farta de siguresa. Sentidus intzimaus puru de is acadèssius metereològicus, chi fait a intzertai sèmpiri prus pagu. Medas logus de su mundu ocannu ant provau is temperaduras prus artas de is ùrtimus annus e is degòllius naturalis ant fertu medas regionis. Sa circa de Ipsos at pigau in consìderu 34 Paisus, Itàlia puru.

Prus de sa metadi de is intervistaus stimat su 2023 comenti un’annu malu po sei e po sa famìllia sua e su 70% ddu stimat malu po su Paisu suu puru. Me is previsionis po su 2024 s’economia sighit a impensamentai sa genti in totu su mundu e duas personas asuba de tres, su 70% duncas de is intervistaus, pensant chi s’inflatzioni e is interessus ant a essi prus artus de ocannu. Un’àtera arrexoni de pensamentu ddu donat, comenti fiaus narendi, sa farta de seguresa. Pagu genti creit chi sa gherra in Ucraina potzat acabbai luegu e custu sentidu est forti me is Paisus europeus.

Su 35% timit chi s’Intelligèntzia Artificiali potzat fai dannus, si dda lassant fai de sei. In contu de s’Intelligèntzia Artificiali su sentidu est dudosu, ca in medas (prus de sa metadi) sperant chi potzat agiudai is dotoris a curai is malàdius, su 43% pensat potzat intzimai traballus nous ma su 64% dda timit e pensat chi, a su contràriu, potzat fai perdi su traballu a meda genti. Un’àtera cosa chi impensamentat meda sa genti funt is giambamentus climàticus, cun sa timoria de acuntèssius sèmpiri prus grais. In Itàlia puru sa genti, unu asuba de duus intervistaus timit unu degòlliu naturali.

Massimiliano Meloni

Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023.
LR 22/2018, art. 22
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2022-2023.
LR 22/2018, art. 22

Diventa anche tu sostenitore di SardiniaPost.it

Care lettrici e cari lettori,
Sardinia Post è sempre stato un giornale gratuito. E lo sarà anche in futuro. Non smetteremo di raccontare quello che gli altri non dicono e non scrivono. E lo faremo sempre sette giorni su sette, nella maniera più accurata possibile. Oggi più che mai il vostro supporto è prezioso per garantire un giornalismo di qualità, di inchiesta e di denuncia. Un giornalismo libero da censure.

Per ricevere gli aggiornamenti di Sardiniapost nella tua casella di posta inserisci la tua e-mail nel box qui sotto:

Related Posts
Total
0
Share