Sessant’annus fait bociant a Kennedy ma s’ecisu de su Presidenti est ancora biu

Su 22 de Donniasantu de su 1963, in Dallas, bociant a Kennedy. Su vìdeu de is ùrtimus mamentus de vida de su de trintacincu Presidentis de is Stadus Unius est unu de is prus bius e studiaus in sa stòria e testimòngiat is ùrtimus mamentus de vida de Kennedy. Ancora oi, a sessant’annus de s’atentau, abarrant dudas in contu de chi apat bòfiu sa morti de su Presidenti e de chi apat sparau cuddu mangianu. Lee Harvey Oswald, s’ativista castrista e ex sordau a solu fiat o ddoi fiant àterus chi iant pigau parti a sa bocidura? Po sa Cummissioni de scrucullu bòfia de Lyndon B. Johnson, su Presidenti beniu a pustis de Kennedy, Oswald iat fatu totu a solu, si dda fiat pensada e iat realizau s’idea. Ma custa conclusioni giai insàras no iat cumbintu a totus e in custus ùrtimus sessant’annus is teorias prus diferentis si funt curtas una avatu de s’àtera. S’annu passau unu sondàgiu de 538 – Abc news at fatu bessiri a pillu chi su 61% de is americanus creint chi sa bocidura de Kennedy faessit parti de unu cumplotu.

Custa cunvintzioni dd’at afortiada in su 1991 sa pellìcula de su regista Oliver Stone – titulada JFK – fundada apitzus de unu scrucullu indipendenti portau a innantis de un’abogau chi ddi narànt Jim Garrison, cumentzau in su 1966 e imprentau in su 1988 in unu libru. Po custu scrucullu no fait a crei chi Oswald fessit su solu a sparai e mancai medas circas tècnicas e scientìficas nerint su contràriu, in su sentidu de sa genti est forti s’idea chi una figura comenti a Kennedy dd’apant bòfia bogai de mesu. Sa Cia, sa màfia, is disterraus de Cuba, is pedrolleris de su Texas? No si sciit, ma a cantu parrit est difìtzili a crei a su chi totu is scrucullus uficiàlis arrepitint de sessant’annus.
S’arrexoni de totus custas dudas tocat a dda circai in s’ecisu de Kennedy: su Presidenti prus giòvunu mai elìgiu (a 44 annus) e su primu Presidenti catòlicu fiat unu comunicadori abistu e sa màgini sua e de sa famìllia sua arrapresentànt su “bisu americanu”. In pagus arregordant chi Kennedy giai prima de cumentzai sa carrera polìtica iat bintu unu Prèmiu Pulitzer cun su lìbru “Arretratus de s’alientu” innui ammostàt giai abilesa manna de comunicatzioni polìtica. S’alientu contau in su libru difatis fiat cuddu de otu senadoris americanus chi iant postu su benidori de sa Natzioni ananti de dònnia àteru spèddiu personali.
Is duus annus de Presidèntzia de Kennedy nd’ant fatu unu personàgiu de primori gràtzias, o po nexi, de is disafius chi dd’est tocau a afrontai. In polìtica stràngia is problemas principalis fiant duus: s’arrelatu intrisciau cun s’Unioni Soviètica e sa crisi militari in Vietnam. S’arrelatu cun s’Unioni Soviètica si fiat fatu grai meda in su 1962, cun sa crisi de is mìssilis in Cuba de su 1962, chi iat portau su mundu prus acanta chi mai a una gherra nucleari. S’acontèssiu ddu contat beni una pellìcula de su 2000, Tirtheen Days, dirìgia de Roger Donaldson. Sa crisi de Cuba est forsis su prus perìgulu mannu curtu de su mundu in su tempus de sa Gherra Frida e sceti s’abilesa de Kennedy e de sa ghia soviètica Kruscev iant stesiau su degòlliu.

Sa crisi militari in Vietnam a Kennedy ddi fiat tocada in sorti ca in su Sud de cudda regioni, de sa metadi de is annus Cincuanta ddoi fiant certus armaus intra de is fortzas guvernativas amparadas de is Stadus Unius e fortzas comunistas. Mancai Kennedy apat sighiu a mantenni s’impìnniu americanu in Vietnam, a pustis de sa morti sua est bessiu a pillu me is scritus personalis chi punnàt a s’arretirai de sa gherra.
In polìtica de aìnturu, a parti leis de importu po favoressi s’istrutzioni, una crèscia econòmica spaniada e sa circa spatziali, su Presidenti si fiat pigau s’impìnniu de arresolvi sa chistioni de su sceru intra de is arratzas. Po medas Kennedy no est arrennèsciu a ponni impari is diferentis sentidus e, a s’acabbu, at delùdiu siat is afroamericanus chi is eletoris de su Sud. Tocat a nai chi at tentu sceti duus annus po binci custa batalla, ca dd’ant bòciu tropu a lestru, e in custus tempus fiat arrennèsciu a fai aprovai de su partidu suu is pregontas de Martin Luther King.
Una figura manna duncas, chi tocat a ammentai in custus tempus de disafius socialis e gherras armadas e chi arregordaus cun una de is prus frasias famadas suas: “No ti preguntis ita su Paisu tuu podit fai po tui, ma ita podis fai tui po su Paisu tuu”.

Massimiliano Meloni

Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023.
LR 22/2018, art. 22
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2022-2023.
LR 22/2018, art. 22

Diventa anche tu sostenitore di SardiniaPost.it

Care lettrici e cari lettori,
Sardinia Post è sempre stato un giornale gratuito. E lo sarà anche in futuro. Non smetteremo di raccontare quello che gli altri non dicono e non scrivono. E lo faremo sempre sette giorni su sette, nella maniera più accurata possibile. Oggi più che mai il vostro supporto è prezioso per garantire un giornalismo di qualità, di inchiesta e di denuncia. Un giornalismo libero da censure.

Per ricevere gli aggiornamenti di Sardiniapost nella tua casella di posta inserisci la tua e-mail nel box qui sotto:

Related Posts
Total
0
Share