Is dudas de su Guvernu in contu de Spid, chi at a essi studau ma po immoi abarrat

No est ancora craru ita at a incapitai a Spid, su sistema Pùblicu de Identidadi Digitali.

Est asumancu de su mesi de Idas passau chi s’est cumprèndiu chi su Guvernu ddu bolit arremprasai cun un’àteru sistema de identidadi digitali. Sa nova benit de Alessio Butti, su Sutasegretàriu a sa Presidèntzia de su Consillu cun sa dèlega a s’Annoadura tennològica, faendi sciri chi su guvernu bolit “studai” a pagu a pagu Spid po passai a unu sistema chi iat a depi impitai sa Carta d’Identidadi eletrònica comenti aina ùnica de Identidadi digitali.

Sa cosa at avolotau citadinus e impresas e at causau polèmicas mannas, ca no si cumprendint is arrexonis po torrai a coa de unu sistema chi po annus – Spid nascit in su 2014 – guvernus e autoridadis ant promòviu in dònnia manera po favoressi s’atòbiu intra de citadinus e Amministratzioni Pùblica e chi immoi funtzionat beni, cun casi 34 millionis de identidadis abertas.

Arregordaus chi Spid permitit de impitai is servìtzius in sa retza de s’Amministrazioni Pùblica e de is sociedadis privadas chi pigant parti a su sistema. Est unu trastu fatu de creentzialis acapiadas in manera crara a s’identidadi de is chi ddu impreant e est utilosu meda, ca no tocat a tenni unu prefilu cun creentzialis a parti po dònnia amministratzioni pùblica chi s’agatat in sa retza.

De s’acabbu de Spid e de su studamentu suu s’est torrau a fueddai a cumentzu de custu mesi de martzu, ca est acanta de lompi sa data de acabbu de is cuntratus cun is “providers”, est a nai is assòtzius privaus chi ddu manixant. Difatis Spid no ddu donat su Stadu, ma ddu donant entis privaus chi cun su Stadu tenint un’acòrdu e chi faint pagai su servìtziu a is citadinus, po ndi torrai su pèrdiu ca a ddu mantenni costat dinai. De pagu tempus custus assòtzius ant cumentzau a preguntai dinai a su Stadu, ca narant chi no arrennèsciint a portai a innantis su sistema sceti faendi-ddu pagai a is umperadoris. Su problema parit grai, ca pagu diis fait Intesa, unu de is assòtzius chi manixant Spid, at fatu sciri chi at a bessiri de su sistema e chi no at a annoai su cuntratu ca no fait a nd’apoderai sa spesa.

Chi àterus assòtzius puru ant a bessiri de su sistema, ndi ddoi at àterus chi tenint annus de sèrvitziu de fai, cun cuntratus chi s’annoant in automàticu. Su perìgulu de abarrai in pagu tempus sena de Spid duncas no esistit ma su Sutasegretàriu Butti at cunfirmau sa tarea de dd’arremprasai e de fai una gara po ndi pesai unu sistema ùnicu a partiri de sa Carta d’Identidadi Eletrònica. Is arrexonis de su guvernu contras a Spid, Butti ddas at spricadas e fait a ddas arresumi in tres genias.

Po primu cosa ddoi at sa chistioni de su manixu de is certificaus de identidadi digitali, chi po su sentidu de su Guvernu iat a depi essi fatu sceti de su Stadu e invècias immoi est partziu intra de dexi assòtzius privaus: TeamSystem, TIM, Register.it, Sielte, Poste Italiane, Namirial, Lepida, Intesa, InfoCert, Aruba e Etna Hitech. Sa segunda arrexoni pertocat sa seguresa, ca po su Guvernu oindì sceti sa Carta d’Identidadi Eletrònica iat a essi unu trastu seguru, cunfronta a Spid e a àterus mesus puru – comenti sa Carta Natzionali de is Servìtzius -. Sa de tres arrexonis est cussa de sighiri s’àndala de s’Unioni Europea, chi est faendi is sceberus suus – ca meda Stadus funt agoa in custa faina – e est studiendi su European Digital Identity Wallet, unu sistema de identidadi a livellu europeu.

A dònnia manera, sa chistioni in contu de Spid est pagu crara, a livellu istitutzionali puru. Est de pagu diis fait sa proposta de Carla Garlatti, Autoridadi Fiantzera po is pipius e is giovuneddus de ponni in fainamentu unu sistema nou po averiguai s’identidadi de is minoris de edadi chi intrant me is retzas socialis. Me is fueddus de sa Fiantzera, custu sistema iat a depi essi “una genia de Spid”, ca iat a depi funtzionai pròpriu comenti Spid, po mori de una certificatzioni de s’identidadi fata de un’àteru enti. Pròpriu una de is cosas chi no andant beni a su Guvernu in contu de Spid.

Massimiliano Meloni

Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023.
LR 22/2018, art. 22
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2022-2023.
LR 22/2018, art. 22

Diventa anche tu sostenitore di SardiniaPost.it

Care lettrici e cari lettori,
Sardinia Post è sempre stato un giornale gratuito. E lo sarà anche in futuro. Non smetteremo di raccontare quello che gli altri non dicono e non scrivono. E lo faremo sempre sette giorni su sette, nella maniera più accurata possibile. Oggi più che mai il vostro supporto è prezioso per garantire un giornalismo di qualità, di inchiesta e di denuncia. Un giornalismo libero da censure.

Per ricevere gli aggiornamenti di Sardiniapost nella tua casella di posta inserisci la tua e-mail nel box qui sotto:

Related Posts
Total
0
Share