In Sardìnnia una proposta de lei po giai arrègulas a s’home restaurant

S’home restaurant bolit nai a tenni una locanda in domu, duncas a trasformai sa domu in unu logu innui arriciri genti po dda fai papai a pagamentu, faendi-ddi tastai mandiari tìpicu de su territòriu in un’ambienti dìligu e de famìllia, atesu de cussa formalidadi de is localis traditzionaslis.

Sa locanda in domu est un’espressioni de cussa chi naraus sharing economy, una forma de economia de cumpartzidura, collaboratzioni, agiudu e fintzas de consumu con un’acostamentu prus partetzipativu de is tzitadinus e sa possibilidadi de svilupu e crèscida chi podint mudai su scenàriu econòmicu mundiali. Sa fòrmula prevedit chi sa relata intra de stràngius e meri de domu si fetzat po mori de unu cuntatu in lìnia peri giassus digitalis dedicaus pròpiu a custu setori chi scìpiant annuddai sa distàntzia geogràfica.

Mancai custa de sa locanda in domu siat diventada una moda e mancai me is ùrtimus annus nci siant stètias prus de una proposta, tocat a nai chi in Itàlia no esistit ancora una lei po arregulai custa faina. Po custa arrexoni in Sardìnnia sa truma polìtica de FdI in Regioni at presentau una proposta de lei in cuìndixi artìculus pedendi una disciplina po s’acumprimentu de is atividadis de coxina in domus privadas in aciunta, e de seguru no contras, a is servìtzius tradizionalis, ammanniendi aici s’oferta turìstica acapiada a su setori agroalimentari. Sa spera est duncas sa de avalorai is produtzionis alimentaris piticas, pruschetotu is chi s’agatant in su tzentru de sa Sardìnnia, aparicendi fintzas atòbius enogastronòmicus po ddas fai connosci e apretziai.

S’àndala est sa de ponni impari s’ospitalidadi sarda e sa cultura de is traditzionis cun is is retzas sotzalis chi funt puru ainas ùtilis po incarrerai unu traballu deaici. In sa proposta de lei si fueddat puru de unu finantziamentu po sustenni progetus sperimentalis de sceberai aìnturu de unu bandu de s’Assessorau a su Turismu, cun sa tarea de fai nasci oportunidadis noas de traballu po is sardus e aberri is jennas a unu mercau nou de acasàgiu.

Manuela Ennas

Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2020-2021.
LR 22/2018, art. 22
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021.
LR 22/2018, art. 22

Total
49
Shares
Загрузка...
Related Posts
Total
49
Share