Immuni, ite est e comente funtzionat s’app italiana pro su Coronavirus

Su Guvernu italianu at seberadu, pro sa fase 2 de s’apretu Coronavirus, s’app Immuni pro sa gestione de su contact tracing, est a nàrrere unu protzessu pro identificare e signalare informatziones pretzisas, annotende, averiguende e alloghende is cuntatos. Proamus a bìdere comente funtzionat, comente tocat a dd’iscarrigare, a ite serbit, sa tutela de sa riservadesa e comente a sunt arribbados a custu sèberu, paris cun unu cunfrontu cun is sistemas impreados in àteros paisos.

Si mutit “Immuni” e dd’at isvilupada s’azienda italiana Bending Spoons paris cun su Tzentru Mèdicu Santagostino, s’aplicatzione digitale pro sistemas iOS e Android, pro su contact tracing de is sugetos resurtados positivos a su virus. S’app, chi est a indonu e subra base voluntària, at a fàghere a dd’iscarrigare a s’acabbu de maju o a s’inghitzu de làmpadas.
S’app Immuni serbit, subra cellulares iPhone e Android, pro ischire si s’est istados a cuntatu cun unu sugetu resurtadu posca positivu a su Coronavirus. S’app nos abertet cun una notìfica e, cun sa collaboratzione de s’impitadore, permitet a s’autoridade sanitària de compidare custu impestu possìbile.

Sa voluntade de fàghere un’app deaici e duncas su sèberu de Bending Spoons e de s’app Immuni movet mescamente dae tres cunsideros: sa capatzidade de agiudare deretu a contriare su virus; su èssere cunforma a su mollu europeu delineadu dae su Cunsòrtziu PEPP-PT (Pan-European Privacy-Preserving Proximity Tracing) adotadu in parte dae s’app chi posca at giambadu mollu adotende su de Apple-Google; garantzias pro su respetu de sa riservadesa. Is ùrtimos duos aspetos (cunsiderende chi su Cunsòrtziu PEPP-PT at semper esclùdidu una solutzione cun su GPS pro is arriscos acapiados a is datos privados) cunfirmant chi Bending Spoons dd’apant seberada fintzas pro ite at esclùdidu una solutzione basada subra su GPS, non cunforma a is lìnias europeas.
Su Guvernu at pretzisadu chi s’app, a comintzu, dd’ant a isperimentare in carchi regione (ultres chi, a cantu paret, in is sedes de Maranello e Mòdena de sa Ferrari, in s’àmbitu de su progetu Back on Track) e posca dd’ant a impitare a livellu natzionale.

Benende a is caraterìsticas de s’app Immuni, podimus nàrrere chi at a èssere cumposta de duas partes, una dedicada a su contact tracing (pro mèdiu de su Bluetooth) e s’àtera destinada a èssere una genia de “diàriu clìnicu” in ue s’impitadore potzat annotare die pro die is datos chi pertocant is cunditziones suas de salude, comente sa presèntzia de sìntomos cumpatìbiles cun su virus.
S’aplicatzione impreat sa tecnologia Bluetooth Low Energy (BLE) chi spàciat pagu bateria e allogat is datos de s’impitadore in su dispositivu suo, assignende·li unu còdighe identificativu a tempus chi mudat a s’ispissu.

Is telefoneddos tzellulares allogant in sa memòria is datos de is àteros tzellulares cun is cales sunt intrados in relata (in forma de còdighes anònimos cuados). Assotziados a custos còdighes ddoe sunt is metadatos (pro esèmpiu cantu durat su cuntatu intra de is dispositivos, sa potèntzia de su signale) chi intrant in giogu in s’avaloramentu (chi benit fatu in ogni dispositivu) de cantu mannu podet èssere s’arriscu de impestu. Cando unu de is sugetos chi at iscarrigadu s’app resurtat positivu a su virus, is operadores sanitàrios ddi frunint unu còdighe de permissu po iscarrigare in unu server ministeriale su còdighe anònimu suo. Is tzellulares cun s’app pigant de su server is còdighes de is contagiados. Si s’app reconnoschet intra de is còdighes allogados in sa memòria unu còdighe de unu contagiadu, mustrat sa notìfica a s’impitadore. Sa trasmissione de is datos est tzifrada e firmada in manera digitale pro garantire seguresa e cunfidu in custa fase de “bessida” de su datu dae su smartphone de s’impitadore. Custu acontesset rispetende su standard de su progetu PEPP-PT. In custa manera su livellu de arriscu ddu càlculat su server e non su dispositivu. Su Guvernu at fatu ischire chi custu server est un’infrastrutura pùblica italiana, gestida dae Sogei e dae sa prataforma de su Ministeru de sa Salude.

S’app Immuni at a permìtere fintzas unu livellu de anàlisi epidemiològica subra is big data, est a nàrrere una cantidade manna de datos agregados. A su primu atzessu at a pedire a s’impitadore de insertare sa provìntzia sua, sende chi posca diat pòdere cumpartzire is datos cun is operadores sanitàrios si incapitaret de dd’agatare positivu. Su datu agregadu de is provìntzias e de su nùmeru de is notìficas arribbadas in su server at a pòdere serbire a is operadores sanitàrios pro fàghere una mapa de s’impestu e aparitzare in manera prus cumpartzida is fainas, comente, pro nàrrere, pònnere a sa lerta is terapias intensivas in is logos in ue ddoe siant istadas notìficas medas.

Su Ministeru at fatu ischire puru chi s’impitadore at a pòdere intregare a su server àteros datos de importu pro is epidemiòlogos, si acontesset chi un’esàmene rivelaret chi tenet su COVID-19, ma su sèberu de imbiare o nono custos datos at a èssere semper autònomu. Su Ministeru de sa Salude at esclùdidu chi nche potzant èssere formas pro impònnere s’app, obrighende·nde s’impreu pro pòdere propassare is cunditziones limitadas de mobilidade in sa fase 2.
(sighit…)

Manuela Ennas

Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2020-2021.
LR 22/2018, art. 22
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021.
LR 22/2018, art. 22

Total
17
Shares
Загрузка...
Related Posts
Total
17
Share