Fillu de chini ses? Eva Kant

Sende chi s’intervista a Topolino dd’ais tenta gradessida meda oe apo pensadu de torrare a intro de du mundu de su fumetu pro adobbiare a una fèmina chi est intre de is personàgios prus apretziados pro su naturale, sa bellesa e s’abilesa suas. Issa est istada sa sposa de un’àteru personàgiu famadu e in pare nd’ant fatu de ogni colore, donende emotziones fortes e semper noas a is amantiosos de is aventuras insoro. Si bos naro chi sunt intra de is furones prus abistos, galanos e lestros de s’istòria, ddoe at pagu de ite isballiare. So andende a su logu chi issa m’at inditadu, unu logu secretu e cuadu, a manera chi nemos bèngiat a ischire in ue est bivende immoe. Duncas bos pregunto de non scoviare nudda asinuncas issa, chi est bastante arrennegosa, si dda pigat puru. Cumprèndidu ais? Emmo, est issa, Eva Kant.

Naro su nòmine in còdighe chi m’at fatu intregare e m’aberint sa ghenna luego. Est galana, cun is pilos a codinu, sa mallieda niedda, is caltzones strintos, tacones artos. 

Salude…

Salude Eva… Est un’ispantu custu logu.

Pruschetotu est seguru, inoghe nemos nos podet agatare, si no est chi tue as naradu calchi cosa, ca no est chi fatatzat a si fidare meda meda de bosàteros giornalistas.

Nossi, sulena, pro mene est unu pràghere gasi mannu de t’addobiare, non mi dda potzo giogare male. Non ti bògio furare mancu tempus meda e duncas ite nde naras de cumentzare, contende de tue?

Deo so nàschida de s’imbentu de is sorres Giussani. Fiat su primu de martzu de su 1963 cando so lòmpida in edìcola. Fia unu personàgiu diferente de is àteros, apo ingendradu luego crosidade, ca fia brunda de pilos, fia arta, fata bene comente a un’istàtua, tenia ogros birdes ammajadores, maneras de fàghere elegantes ma resolutas. B’apo postu pagu a otènnere s’istima de is leghidores e mescamente a fàghere pèrdere sa conca a Diabolik.

Ma tue no fias giai cojuada?

Insaras fia fiuda. Pobiddu meu, Lord Anthony Kant, ambasciadore de su Sudàfrica, fiat giai mortu.

Narant chi siat mortu in circustàntzias misteriosas, berus est?

Fiat a cassa cun amigos e si dd’at spadatzadu una pantera , est acontèssidu gasi. A dolu mannu!

Ma calicunu narat chi ses istada tue a dd’ispìnghere…

Sa gente est buca mala, ma cando mai. 

Epuru cando as connotu a Diabolik dd’as naradu luego etotu de donare atentu ca tue ses una fèmina perigulosa.

A mie mi praghet a èssere crara e sintzera. Difatis non cumprendo custa cosa chi m’apant donadu sa nomea de èssere faulància e inbustichera. Deo a comintzu ddu bolia petzi agiudare a su re de su crìmine, fiat cussu su rolu meu. Però a bellu a bellu issu si nd’est acatadu de sa balia mea e gasi amus inghitzadu is aventuras nostras in pare. Issu puru teniat un’àtera fèmina, Elizabeth Gay, un’infermiera. Cando si nde fiat sapida chi a Diabolik ddi praghiat deo, si fiat posta a averiguare subra sa vida sua e aiat iscobertu chi esseret de a veras. Dd’aiat pro fintzas denuntziadu. Ma gei dd’at acabbada mala in unu letu de spidale…

Ma seis istados bosàteros duos a dd’àere ridùsia gasi?

Nois? Nois tenìmus àteru de fàghere. De seguru is sorres Giussani ant cumprèndidu chi issa fiat tropu pagu pro Diabolik e ant seberadu de ddi pònnere acanta una fèmina prus abista, capassa de rusas comente a issu, capassa de giambamentos e mescamente de disfalsamentos, prus galana e misteriosas, prus ammajadora.Una fèmina diferente de cussas chi su mundu fiat acostumadu a bìere in is annos Sessanta, naramus puru rivolutzionària pro is sentidos comunos de s’època 

Tue de su mistèriu nd’as fatu un’arte…Difatis amus semper ischidu pagu de su passadu tuo. Ma de pagu calicunu at chircadu de averiguare cudda ala de vida chi tenes cuada

Ca est un’ala chi pagu contat in is giornaleddos. Cando fia pitzochedda m’aiant acorradu in sa setzione pro fèminas de unu collègiu, chi però fiat prus assimigiante a una presone chi a un’iscola. Una borta aia iscobertu unu coladòrgiu pro lòmpere a sa setzione de is mascros e aia connotu a Manuel e totinduna mi nde fia amorada. In issu bi creia e pro tempus meda amus cumpartzidu su bisu de si nch’andare dae in cue. Tando aìamus cuncordadu unu pranu pro si nde fuire…

Pro ite ti ses intrestende? No aiat funtzionadu cussu pranu?

Nossi, gei aiat funtzionadu… Ma pro issu ebbia. Est istadu unu traitore e si nd’est fuidu a solu. Mancari siant colados annos, no dd’apo ismentigadu e ancora tèngio ispera de dd’adobiare pro mi bindicare de cussa ofesa.

Però gei as tentu una sorte prus bella tue. A issu chi ddu connoschet? 

Cussu giai. Mancu in s’ambiente nostru dd’apo mai intèndidu arremonare.

Toca, torramus a Diabolik

Issu fiat unos cantos de òmines diferentes. Ischiat èssere balente e forte, durche e dudosu, atentzionadu a nois ma firmu in su traballu. Però no est chi siat semper istada, comente naramus, una passillada. Semus comente totu is àteros, a bortas semus de acòrdiu, nos cumprendimus luego e àteras dd’acabbamus a brigare. Nois fèminas amus semper cussu bisòngiu de cumprèndere de prus de su chi is òmines nos cherent nàrrere. Pro non faeddare de sa gelosia chi nos at fatu semper arrennegare meda. Ma su ligòngiu est gasi forte e torrat semper totu a postu e nois sighimus a èssere aunidos in is aventuras nostras. E in prus ischimus bene chi non podimus donare una delusione a is leghidores nostros.

E de s’ispetori Ginko? Ite mi contas?

Ddu potzo nàrrere chi est unu segamentu de ancas? Semper avatu ddu tenimus. Est totu a s’imbresse de su chi semus nois. Atacadeddu est a is leges! Ite manera! Tenet un’ossessione pro Diabolik e nointames is derrotas non renùntziat mai a ddu pònnere in fatu. Tocat a nàrrere puru chi sa fèmina chi tenet acanta, Altea, no est de seguru comente a mie cun Diabolik, issu est semper timende de dda deludere, cumbintu chi issa non siat capassa de atzetare sa vida chi faghet. Non creo chi s’ant a cojuare.

Tando Eva deo ti torro gràtzias pro custa intervista e ti lasso progetare calchi àtera aventura de is tuas. Ite as a furare custa borta?

Nossi immoe mi depo pasiare, pro oe apo giai traballadu…

E difatis lòmpida a domu mi nde so acatada chi m’at furadu su cartolàriu in ue apo iscritu custa intervista ma issa no ischit chi deo mi arregordu bene ogni paràula chena bisòngiu de dda torrare a lèghere.

Manuela Ennas

Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2021-2022.
LR 22/2018, art. 22
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022.
LR 22/2018, art. 22

Diventa anche tu sostenitore di SardiniaPost.it

Care lettrici e cari lettori,
Sardinia Post è sempre stato un giornale gratuito. E lo sarà anche in futuro. Non smetteremo di raccontare quello che gli altri non dicono e non scrivono. E lo faremo sempre sette giorni su sette, nella maniera più accurata possibile. Oggi più che mai il vostro supporto è prezioso per garantire un giornalismo di qualità, di inchiesta e di denuncia. Un giornalismo libero da censure.

Per ricevere gli aggiornamenti di Sardiniapost nella tua casella di posta inserisci la tua e-mail nel box qui sotto:

Related Posts
Total
11
Share