Antoni Segni, candu fiat unu sardu a ghiai sa Repùbrica italiana

In contu de Repùbrica Italiana, sendi chi su 2 de làmpadas est sa festa, no podeus fai de mancu de arregordai chi sa Sardìnnia at donau a sa stòria duus presidentis: Antoni Segni e Frantziscu Cossiga. Antoni Segni fiat nàsciu in Tàtari su duus de friarxu de su 1891 e est mortu in Roma su primu de mesi de Idas de su 1972. Est stètiu su de cuàturu presidentis de sa stòria de sa Repùbrica. Iat tentu incàrrigus de importu in is guvernus Bonomi su de tres, Parri, De Gàsperi su primu e su de seti e Pella; po duas bortas fiat stètiu presidenti de su Consillu de is ministrus, in su 1957 e in su 1959. Sa de Segni est stètia sa presidèntzia prus curtza apustis de sa de Enrico De Nicola, ca fiat durada sceti duus annus e mesu, de s’eletzioni su 6 de maju de su 1962 fintzas a is dimissionis po arrexonis de saludi su 6 de mesi de Idas de su 1964. Pesau in una famìlia nòbili Antonio Segni iat studiau in su liceu scientìficu Azuni de Tàtari e iat pigau sa laurea in Giurisprudèntzia in su 1913. Candu fiat nàsciu su Partidu popolari italianu ddoi fiat intrau luegu etotu e ndi fiat stètiu cunsilleri natzionali in su 1923 e in su 1924. Iat traballau che docenti de diritu processuali in is Universidadis de Perùgia, Roma, Pavia e Tàtari, innui fiat stètiu puru retori de su 1946 a su 1951.

A pustis de su fascismu, Segni fiat unu de is protagonistas prus de importu de sa polìtica italiana, ca fiat stètiu unu de is fundadoris de sa Democratzia cristiana. Dd’iant elìgiu puru deputau de s’Assemblea Costituenti. Iat tentu incàrrigus meda, istitutzionalis e guvernativus. Difatis fiat stètiu sutasegretàriu a sa Laurera de su guvernu Bonomi, in su guvernu Parri e in cussus De Gàsperi, in su guvernu Pella dd’iant nomenau invècias ministru de s’Istrutzioni. Fiat stètiu po duas bortas presidenti de su Consillu: sa primu borta a sa ghia de unu guvernu de tzentru (cun DC-PSDI-PLI), de su 6 de su mesi de argiolas 1955 a su 15 de màju de su 1957; sa segundu borta, fiat a sa ghia de unu guvernu Dc de su 15 de friarxu de su 1959 a su 23 de martzu de su 1960, arrutu po nexi de is sentidus polìticus de Amintore Fanfani e de su segretàriu democristianu Aldo Moro chi punnànt a manca e iant portau is fortzas polìticas de dereta a ndi liai sa fidùcia a Segni. Inditau pròpiu de Aldo Moro, Antonio Segni dd’iant candidau po essi presidenti de sa Repùbrica e su 6 de maju de su 1962, a sa de noi votatzionis , cun 443 votus asuba de 842, ndi fiat bessiu bincidori. Is duus annus in su Cuirinali fiant stètius difìtzilis ca ddoi fiant is chi pediant riformas sotzialis e struturalis, chi no praxiant meda a unu cunservadori comenti a Antonio Segni. Su 16 de maju, Fanfani si fiat dimìtiu de su Guvernu, e apustis de unu tempus de transitzioni, in su mesi de Idas de su 1963, Aldo Moro iat pòtziu formai su primu guvernu de tzentru-manca de sa Repùbrica Italiana, cun sa partecipatzioni de su Psi. A pustis de unu tempus treulau ma de fundòriu po sa polìtica italiana, su 7 de austu, a Antonio Segni ddi fiat calada una guta, parit in su mentris de unu certu cun Giuseppe Saragat e Aldo Moro; ma is protagonistas no ant mai contau beni ita fiat incapitau. Su 6 de su mesi de idas de su matessi annu si fiat dimìtiu, e si fiat mortu in Roma su primu de su mesi de idas de su 1972.

Manuela Ennas

Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2020-2021.
LR 22/2018, art. 22
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021.
LR 22/2018, art. 22

Total
27
Shares
Загрузка...
Related Posts
Total
27
Share